کتاب دانشگاهی

وی در مورد استراتژی و استراتژی این انتشارات کتاب دانشگاهی برای برون رفت از وضعیت نزولی بازار نشر در تاج ، از نظر افزایش قیمت کتاب ، کاهش قدرت خرید و … گفت: اگرچه وضعیت فعلی بازار نشر در کشور دشوار است ، وجود دارد. وی افزود: در کنار مشکلات موجود ، شرایط فعلی فرصتی …

ادامه مطلبکتاب دانشگاهی