کتاب دانشگاهی رشت tagged posts

کتاب دانشگاهی

وی در مورد استراتژی و استراتژی این انتشارات کتاب دانشگاهی برای برون رفت از وضعیت نزولی بازار نشر در تاج ، از نظر افزایش قیمت کتاب ، کاهش قدرت خرید و … گفت: اگرچه وضعیت فعلی بازار نشر در کشور دشوار است ، وجود دارد.

وی افزود: در کنار مشکلات موجود ، شرایط فعلی فرصتی کتاب دانشگاهی نیز برای اصلاح برخی کاستی ها و رنج های بازار نشر ایجاد کرده است. به عنوان مثال ، ما به عنوان ناشر کتاب دانشگاهی، همیشه یک برنامه تسویه حساب هفت یا هشت ماهه داشته ایم و این تغییر اخیر باعث شده است که فکر کنیم با تغییر روش فروش نقدی می توانیم برخی از این مشکلات را جبران کنیم. انجام دادن...