متوسط رشد اقتصادی دولت +نمودار

متوسط رشد اقتصادی دولت +نمودار

[ad_1] در حالیکه نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه ۸ درصد تعیین شده، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است. یکی از مهمترین معیارهای تحقق قوانین برنامه های توسعه کشور و سنجش وضعیت اقتصادی کشور، بررسی میزان رشد اقتصادی و مقایسه آن …

ادامه مطلبمتوسط رشد اقتصادی دولت +نمودار