در داخل یک بازداشتگاه های اداره مهاجرت تسهیلات به عنوان Coronavirus گسترش می یابد

در یک بستنی بازداشتگاه در نیوجرسی زندانیان در اعتصاب غذا را امتحان کنید برای به دست آوردن صابون و کاغذ توالت در میان coronavirus بیماری همه گیر.

اخیر ویدئوها